Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „PAMIĘTNIK POKOLEŃ ZIEMI GŁOGOWSKIEJ”

 

 1. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU.
 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”, www.archiwum.gek.org.pl, e-mail stowarzyszenie.gek.@gmail.com  przy współudziale samorządów powiatu głogowskiego, gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Przemków.
 2. Celem konkursu jest upamiętnienie tradycji kultury regionu oraz historii jego powojennych mieszkańców, poprzez opublikowanie wspomnień pierwszych osadników. Nagrodzone zostaną teksty o wyróżniających się walorach: atrakcyjności tematycznej, poprawności językowej, wartościach merytorycznych i intelektualnych,
 1. ZASADY UCZESTNICTWA.
 1. Wymogi formalne: konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas  V – VIII, gimnazjalnych ,ponadgimnazjalnych i studentów Powiatu Głogowskiego i gmin: Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Przemków.
 1. ZASADY KONKURSU.
 1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst odpowiadający tematyce konkursu, utrzymany w dowolnej formie literackiej.
 2. Do konkurs mogą być zgłaszane teksty wcześniej niepublikowane.
 3. Każdy tekst, zwany w dalszej w dalszej części Regulaminu pracą, powinien być podpisany godłem lub pseudonimem. Dane osobowe ( imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail, nazwa szkoły, klasa) należy umieścić  zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem.
 4. Organizator na bieżąco na stronie stowarzyszenia będzie publikował nadesłane prace, które zostaną zakwalifikowane do publikacji. Publikowane prace zostaną  opatrzone godłem.
 5. Pierwsze publikacje na stronie internetowej stowarzyszenia ukażą się na dzień  15 lipca 2018 r.. Każda kolejna publikacja będzie umieszczana sukcesywnie, po zakwalifikowaniu.
 6. Organizator  zastrzega sobie prawo do ewentualnego opublikowania wybranych prac w wydawnictwie. Przesłanie pracy jest równoczesne z wyrażeniem zgody przez autora na publikacje tekstu na stronie stowarzyszenia i ewentualnym wydawnictwie książkowym oraz przekazanie nieodpłatnie stowarzyszeniu  autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionych publikacji oraz działań reklamowych i marketingowych związanych z tą publikacją.
 7. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 8. W końcowej części pracy można umieścić źródło przekazanych informacji (np. imię i nazwisko przodka – uczestnika wydarzeń, sąsiadów, przyjaciół, bohaterów opisywanych wydarzeń).
 9. Wskazanym jest umieszczenie w pracy skanów zdjęć, dokumentów związanych tematycznie z praca literacką. Podniosą one wartość historyczną pracy.
 1. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC.
 1. Prace można przesłać ,przekazać  dla Stowarzyszenia począwszy od lipca 2018 r.
 2. Ostateczną datą przekazania pracy dla Stowarzyszenia jest 30 września 2018 r. decydować będzie data stempla pocztowego lub data dostarczenia do miejsca przyjmowania , data przesłania pracy na wskazany adres e-mail.
 3. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego i równolegle przesłana w wersji edytowalnej na wskazany adres e-mail: z dopiskiem ”Konkurs”.
 4. Techniczne wymogi tekstu są następujące; czcionka Ariel 12pkt,interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm. Objętość pracy w zależności od grupy wiekowej wynosi:
 • od  4 do 6 stron tekstu dla uczniów  klas V –VIII szkół podstawowych,
 • od  6 do 9 stron tekstu dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 • od  7 do 11 stron tekstu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • od  8 do 13 stron tekstu dla studentów.
 1. Prace niespełniające  warunków technicznych nie wezmą udziału w konkursie.
 2. Prace można składać osobiście w sklepie „Miraż” ul. Grodzka 25  lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia „ Głogowska Edukacja Kresowa” 67-200 Głogów ul. Budziszyńska 14/1.  Koniecznym warunkiem jest przesłanie pracy w wersji edytowalnej na adres e-mail: stowarzyszenie.gek@gmail.comz dopiskiem „Konkurs”.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.
 1. Ocena  nadesłanych prac będzie należeć do komisji konkursowej pod przewodnictwem Prezesa Zarządu.  W skład 5 osobowego jury wejdą osoby powołane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja może także przyznać  wyróżnienia,
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  10 listopada 2018 r. na stronie internetowej stowarzyszenia. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w MBP w Głogowie w dniu  29 listopada 2018 r.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoczesne z akceptacja niniejszego regulaminu, kwestie nieobjęte w niniejszym reguluje prawa RP.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone. Każdy uczestnik konkursu do swojej pracy  dołączyć oświadczenie następującej treści: „ Ja, niżej podpisany, oświadczam, że pracę konkursową sporządziłem (am) samodzielnie, w żadnym momencie nie narusza oraz oprawie autorskim. Tekst nie był dotąd dotąd publikowany ani w inny sposób prezentowany publicznie”. Prawdziwość powyższego oświadczenia ma być potwierdzona własnoręcznym  podpisem autora pracy i rodziców, w przypadku autora małoletniego.
 3. Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez  Stowarzyszenie danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),potwierdzone własnoręcznym podpisem autora i rodziców, w przypadku autora małoletniego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.archiwum.gek.org.pl  w zakładce  „Regulamin konkursu”.